PHP 数组具有的特性PHP 的数组是一种非常强大灵活的数据类型,在讲它的底层实现之前,先看一下 PHP 的数组都具有哪些特性。可以使用数字或字符串作为数组健值$arr = [1 => 'ok', 'one' => 'hello'];可按顺序读取数组foreach($arr as $key => $value){ echo $arr[$key]; }可随机读取数组中的元素

- 阅读全文 -